Genealogie Voswinkel, de Kruijff en aanverwante families

Voorouders

Jacob Lodewijk Valckenaer

Geboren 1634
Overleden
Begraven 06-04-1684 's-Hertogenbosch, NB (Sint-Jan)
Beroep advocaat
Vader Isaack Valckenaer
Moeder Maria Prouning van Deventer
Partner Catharina van Kessel
Huwelijk Luik, België
Kinderen
  1. Maria Catharina Valckenaer
  2. Isaac Valckenaer
  3. Maria Katharina Valckenaer
  4. Joannes Valckenaer
  5. Jan Warner Valckenaer
In Brabantia, Maandblad van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en de stichting Brabantia Nostra, (1958, afl. 1-8), zijn verschillende bijdragen opgenomen, die hier aangekondigd worden.
W. De Vries schetst (pag. 4-16) in Het gedwongen dubbele huwelijk van Mr. Jacob Lodewijck Valckenaer (1634-1684), de merkwaardige gang van zaken, die er toe leidde, dat Mr. Jacob Lodewijck Valckenaer, advocaat te 's-Hertogenbosch en lid van het stadsbestuur aldaar, voor de R.K. kerk echtgenoot van Catharina van Kessel, voor de hier te lande geldende wet echtgenoot van Geertruid Verhaer was.


Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
BHIC toegangsnummer 9
inventarisnummer 328

Rekesten ter zake van legitimatie van bastaarden aan de Raad van Brabant gepresenteerd en om advies in handen gesteld van de rentmeester-generaal

23 oktober 1693
Reactie op een rekest en legitimatieverzoek van Isaack Valckenaar rector van de Latijnse school te Kampen met een verklaring dat Mr. Lodewijcq Valckenaer ‘als hij leeffde advocaedt en raadt der stadt van ‘sHertogenbos al voorts door trouwbelofte verbonden wesende aen eene Geertruyt van Horck sigh desniettegenstaende inden lande van Luijck voor een Roomsch priester heijmeliycq heeft laeten trouwen met Anna Catharina van Kessel dochter van wijlen Lodewijck van Kessel in sijn leven secretaris der stadt van ‘sHertogenbos, waerbij deselve dair in dien staet heeft verweckt ende geprocureert den suppliant, maer den voors. clandestine trouw ter ooren comende van de voorgemelte Geertruyt van Hoerck heeft deselve den voorn. Mr. Lodewijck Valckenaer opter reghten betrocken, concluderende tot nuliteijt van de voors. clandistine gedaene trouw en dat vervolgens den voorseijden Mr. Lodwijck Valckenaer ter saecke van sijne anterieure aen haer gegevene trouwbeloften’. Hiertoe wordt hij uiteindelijk veroordeeld, maar hij was onwillig in deze en heeft, ondanks dat het huwelijk is voltrokken, nooit het huis gedeeld met Geertruijt maar wel met genoemde Anna Catharina van Kessel.


Verboden Vruchten, door Leo Adriaenssen

Jacob Lodewijck Valckenaer was een deftige Bossche advocaat. Hij begon een vrijage met Geertruijt Verhaeren, ze kregen een kind, maar Jacob trouwde niet. Hij had namelijk intussen kennis gekregen aan een katholieke Bossche vrouw, Catharina van Kessel, met wie hij naar het land van Luik ging en zich liet trouwen door nota bene een roomskatholieke priester. Terwijl hij een predikantenzoon was! De Bossche magistraat en de Raad van Brabant hadden daar geen goed woord voor over, verklaarden het huwelijk in 1665 voor ongeldig en verplichtten Jacob om te trouwen met de moeder van zijn kind. Het huwelijk werd ontbonden, maar Valckenaer bleef met zijn geliefde katholieke Catharina samenwonen. Hij weigerde met Geertruijt te trouwen, maar moest hun kind erkennen. In dit geval kon een huwelijk worden ontbonden, omdat de trouwbeloften aan een eerdere partner waren geschonden, terwijl het kind bewees dat er vleselijk verkeer was geweest.